Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

soblessed
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianieistnieje nieistnieje

October 12 2014

soblessed
0923 3d11
soblessed
0846 7584 500
brooke! ✨
soblessed
0795 39f3 500
yes yes yes!
soblessed
0785 713c
oh how i love
soblessed
0742 3f82
...........
Reposted bynieistniejenieistnieje
soblessed
0706 dd7d
bum
soblessed
0213 b193
💭💭💭
Reposted bynieistnieje nieistnieje
soblessed
0188 9fa7 500
sloń
soblessed
0154 6e56 500
../..
soblessed
0126 5f9f
Reposted bynieistnieje nieistnieje
soblessed
0093 d98e
1-2-3-coffee
Reposted bynieistnieje nieistnieje
soblessed
0053 5fce
rok mnie tu nie bylo
wracam
wracam

chce wiedziec po co

October 23 2013

soblessed
6555 e393 500
Reposted frommargo margo

October 21 2013

soblessed
7339 64e5 500

soblessed

October 19 2013

soblessed
9492 a618
soblessed
pisanie się

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
"być sobie pisanym"

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
"pisanie się sobie" nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

                          
                                                      - Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwojtekj wojtekj viajesuismadeleine jesuismadeleine
soblessed
soblessed
8758 790c
Reposted fromlooviess13 looviess13 viacukrowa cukrowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl